बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. १२ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:23 PDF icon wada stariya yojna12.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ११ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:22 PDF icon wada stariya yojna11.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. १० को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:21 PDF icon wada stariya yojna10.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ९ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:21 PDF icon wada stariya yojna9.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ७ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:19 PDF icon wada stariya yojna7.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ८ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 16:18 PDF icon wada stariya yojna8.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ६ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 15:48 PDF icon wada stariya yojna6.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ५ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 15:47 PDF icon wada stariya yojna5.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ४ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 15:46 PDF icon wada stariya yojna4.pdf

आ.व.२०७६ /२०७७ को वार्ड न. ३ को योज्नाहरू

७६/७७ 03/02/2020 - 15:45 PDF icon wada stariya yojna3.pdf

Pages